Renovering

Renovering av egen lägenhet
Rätt till ombyggnad av lägenhet begränsar sig till ej bärande väggar. Rätt till ombyggnad och ändring av lägenhet föregås alltid av styrelsebeslut. Ytgolvskikt, elledningar inne i lägenheten samt golv- och väggbeklädnad på den sida våtrumsspärren i badrum som vätter mot lägenheten räknas som ombyggningsbar enl. lag och föreningens stadgar. Golv under våtrumsspärr eller ytgolvskikt ska föreningen ge tillstånd till om medlem vill göra ingrepp under. Således behövs tillstånd för bilning under våtskikt, ändring av stammar, som golvbrunnar och ”grodor”, även då ingreppet avser reparation av våtrum. Även golvvärme i badrum ska godkännas av styrelsen samt uppfylla krav på utfärdande av kvalitetsdokument och garanti. Flytt/ändring av ventiler i lägenheten får ej utföras utan styrelsens medverkan och bedömning. Vid all badrumsrenovering ska en kvalitetsansvarig utses som kan stå för att ett kvalitetsintyg utfärdas på branschens blankett. Föreningen ansluter sig till Stadsbyggnadskontorets krav på kvalitetsansvarig vid bygganmälan:

”Bygganmälanprocessen innebär att den byggande vid byggsamråd med hjälp av kvalitetsansvarig och redovisad kontrollplan visar att projektering och utförande kontrolleras så att huset som ska uppföras/ändras kommer att uppfylla samhällets krav.” (Stadsbyggnadskontorets hemsida 2007

Detta är viktigt eftersom det är föreningens (alla medlemmarnas) försäkring som kan komma att tas i anspråk vid uppdagande av framtida eventuella byggfel – t.ex. läckage p.g.a. undermålig ledningsanslutning med fukt- el brandskador som följd, ventilationsstörningar – eller annat uppdagat fel som i slutskedet hamnar som en underhållsutgift på föreningen.